EUTOPIA
TAKE A VIRTUAL TOUR OF ATLANTIUM, AUSTRALIA'S SMALLEST 'COUNTRY'
Atlantium is a micronation unlike any other